Štatút a pravidlá súťaže pre kluby

Ako získať eurá pre svoj športový klub?

Jednou z hlavných podmienok (okrem ďalších, ktoré sú uvedené vo vzore zmluvy o sponzorstve v športe) pre získanie sponzorského príspevku, je registrácia športovej organizácie na Ministerstve školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky; viac informácií o registrácií je tu.

Aby klub získal sponzorský príspevok, musí nazbierať od svojich podporovateľov čo najviac iWattov. V klubovej sekcii môžete sledovať priebežný stav. Pre poradie v rebríčku je dôležitý počet registrovaných členov klubu a množstvo iWattov získané od podporovateľov. Tieto hodnoty vydelíme a vyjde nám KARMA - hodnota získaných iWattov na jedného člena klubu. Podľa KARMY potom radíme kluby v rebríčku. Vďaka tomuto prístupu sa na prvé miesto môže ľahko dostať i menší klub s dostatkom podporovateľov, ktorí mu venujú iWatty. Kluby s menej ako 10 oficiálne registrovanými členmi majú všetky rovnaký a najvyšší koeficient (10), kluby s viac členmi postupne menší. Kluby s viac ako 200 členmi majú tiež rovnaký a zároveň najnižší koeficient (200). Ak sa klub v momente skončenia súťažného kola dostane na základe počtu iWattov a počtu platne registrovaných členov „nad čiaru“ v rebríčku, jeho príspevok sa vypočíta ako počet členov × 20 Eur. Minimálna suma pre kluby s menej ako 10 členmi je 200 Eur, maximálna suma pre kluby s viac ako 200 členmi 4 000 Eur v jednom súťažnom kole. Konečné rozhodnutie o rozdelení finančných prostriedkov, ich hodnote a princípu rozdelenia je na spoločnosti iWatt, s.r.o. Toto rozhodnutie sa nemusí riadiť množstvom získaných iWattov, či Karmou, hlavne v prípade ak je podozrenie na neférové, či podvodné konanie pri získavaní iWattov.

Trvanie každého jedného súťažného kola, teda jeho začiatok a koniec, je zverejnené na stránkach https://iwatt.sk. Celková hodnota sponzorských príspevkov v danom súťažnom kole sa môže líšiť a je vždy zverejnená pre každé súťažné kolo taktiež na stránkach https://iwatt.sk. Klubu, ktorý získa sponzorský príspevok, vynulujeme jeho účet s iWattmi. Ostatné kluby si svoje iWatty prenášajú do ďalšieho kola a majú tak väčšiu šancu na zisk príspevku v nasledujúcich kolách.

Spoločnosť iWATT s.r.o. spolupracuje so sponzormi, ktorí majú záujem podporiť šport. Sponzori majú pripravené finančné prostriedky, ktoré prerozdelia formou zmluvy o sponzorstve v športe klubom, ktoré budú v každom súťažnom kolo vyhlásené ako kluby s najvyššou KARMOU, teda ktoré sa umiestnili v rebríčku „nad čiarou“. Pre tieto kluby sa na základe počtu členov určí odmena, ktorú od sponzora získajú. Podmienky zmluvy o sponzorstve v športe sú uverejnené vo vzore zmluvy o sponzorstve v športe.

Klub môže požiadať o opravu počtu členov evidovaných v aplikácii a na stránkach iWATT za predpokladu, že sa nami uvádzaný počet členov nezhoduje s počtom členov uverejneným na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (https://sport.iedu.sk/). Ak je požiadavka na opravu počtu členov oprávnená, vykoná sa s účinnosťou od začiatku nasledujúceho súťažného kola.

Návrh zmluvy o sponzorstve v športe a jej podmienky sú dostupné tu. Návrh zmluvy o sponzorstve je platný na aktuálne súťažné kolo a môže byť pred začatím ďalšieho súťažného kola upravený.

Ďalšie informácie o princípoch fungovania zbierania iWattov, ako aj procese odmeňovania, nájdete v sekcii Často kladených otázok tu.

Ako prebieha proces po ukončení súťažného kola?

Po ukončení súťažného kola sú kontaktované všetky úspešné kluby. Na získanie kontaktných údajov a spojenie sa s klubmi iWATT s.r.o. vyvinie primerané úsilie. iWATT s.r.o. uvíta aktivitu klubu a kontaktovanie na info@iwatt.sk za účelom poskytnutia kontaktných údajov. Ak sa spoločnosti iWATT s.r.o. nepodarí spojiť s klubom do 15 dní od ukončenia súťažného kola a ani dovtedy klub nenakontaktuje iWATT s.r.o. na info@iwatt.sk, daný klub stráca nárok na sponzorský príspevok.

Následne je klubom zaslaný formulár, na ktorého vyplnenie majú kluby 10 dní. Na základe formulára sú vyplnené údaje do zmluvy o sponzorstve v športe. Takto vyplnená zmluva je poslaná klubom na podpis. Kluby majú 15 dní na podpísanie zmluvy a jej doručenie späť spoločnosti iWATT s.r.o. na zabezpečenie podpisu sponzora, resp. jeho splnomocneného zástupcu. Lehoty musia striktne určené a dodržiavané, aby bolo možné zabezpečiť efektívne vyplatenie finančných prostriedkov všetkým klubom, ktoré na ne získajú nárok a zároveň poskytnú riadnu súčinnosť pre hladký priebeh procesu. V prípade zmeškania lehoty klubom daný klub stráca nárok na sponzorský príspevok za dané súťažné kolo. Po podpísaní zmlúv je jedna kópia spolu s prílohami zaslaná naspäť klubom a sú vyplatené sponzorské prostriedky. Podmienky k čerpaniu sponzorských prostriedkov sú uvedené v návrhu zmluvy o sponzorstve v športe.