Pravidlá ochrany osobných údajov

Ďakujeme za dôveru a voľbu využívať aplikáciu iWatt. Vaša dôvera je pre nás kľúčová a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a komunikácie s uživatelmi a ako tieto údaje používame a chránime.

1. Kto sme a naše kontaktné údaje

Spoločnosť iWATT s.r.o., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO:52436331zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46448/V, poskytuje mobilnú aplikáciu a internetovú stránku, ktorá umožňuje používateľom vytvárať, ukladať a obchodovať (odosielať / prijímať) jednotky / body ako reprezentáciu virtuálnej energie. Používatelia a partneri mobilnej aplikácie a internetovej stránky môžu generovať alebo prijímať jednotky prostredníctvom rôznych aktivít alebo správania vrátane fyzického pohybu alebo cvičenia. Jednotky môžu byť prevedené na iných používateľov, alebo partnerov, odkúpené alebo vymenené za iný tovar a služby s partnermi platformy.

Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na našu Zodpovednú osobu. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom e-mailu na osobneudaje@iwatt.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: iWATT s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice. Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

a) Registrácia cez e – mail a heslo

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ iWATT s.r.o., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 52 436 331 spracúval moje osobné údaje v rozsahu e – mail za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v tomto dokumente.

b) Registrácia cez Google ID

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ iWATT s.r.o., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 52 436 331 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e – mail, telefónne číslo v prípade, ak toto dotknutá osoba pri registrácii Prevádzkovateľovi poskytne a google ID za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v bode 5. a 5.1. tohto dokumentu.

c) Registrácia cez Facebook ID

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ iWATT s.r.o., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 52 436 331 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e – mail, telefónne číslo v prípade, ak toto dotknutá osoba pri registrácii Prevádzkovateľovi poskytne a facebook ID za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v bode 5. a 5.1. tohto dokumentu.

3. Ktoré údaje spracúvame

Spracúvame rôzne druhy informácií od našich užívateľov alebo o našich užívateľoch a partneroch podľa toho, ktoré služby využívajú, a to najmä nasledovné osobné údaje:

a) Informácie týkajúce sa registrácie a mobilnej aplikácie

Spracúvame o našich užívateľoch údaje, ktoré poskytujú pri registrácii do aplikácie iWatt, či pri komunikácii s nami (užívateľské meno, kontaktné údaje – e-mail, telefónne číslo, facebook ID, google ID). Naša spoločnosť získava osobné údaje užívateľov aj prostredníctvom mobilnej aplikácie iWatt. Prostredníctvom aktivovanej aplikácie iWatt na mobilnom zariadení užívateľa dochádza k zberu údajov o fyzickej a virtuálnej aktivite užívateľa.

b) Informácie týkajúce sa športovej aktivity užívateľov

Spracúvame údaje týkajúce sa identifikácie druhu a množstva športovej aktivity užívateľov, vrátane jeho GPS údajov zmeraných v priebehu športovej aktivity zaznamenanej prostredníctvom integrovanej služby na sledovanie pohybu priamo v mobilnej aplikácii iWatt.

c) Marketingová komunikácia

Na účely komunikácie so svojimi užívateľmi a potenciálnymi užívateľmi zhromažďujeme ich základné identifikačné a kontaktné údaje ohľadom zasielania informačných materiálov o produktoch a službách (newsletter). Na tieto účely od užívateľov vyžadujeme udelenie dodatočného súhlasu. Bez predchádzajúceho súhlasu osobné údaje užívateľov nespracúvame.

d) Súťaže

V prípadoch, keď organizujeme súťaže pre našich užívateľov alebo pre kohokoľvek, kto sa do nich zapojí, zhromažďujeme len nevyhnutné identifikačné údaje súťažiacich, ako aj ich kontaktné údaje, na účel vyhodnotenia súťaže, jej priebehu a vyhlásenia výsledkov.

e) Webstránka

Naša spoločnosť získava osobné údaje potencionálnych užívateľov z našich webových stránok www.iwatt.sk. Prostredníctvom registrácie alebo vyplnením záujmu o viac informácií môže užívateľ požiadať o odber newslettru.

f) Dodávatelia a iní zmluvní alebo potencionálny partneri

V prípade, že našim dodávateľom, zmluvným alebo potencionálnym partnerom je fyzická osoba, spracúvame jeho osobné údaje za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia zmluvy, teda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy).

V prípade, že našim dodávateľom, zmluvným alebo potencionálnym partnerom je právnická osoba, spracúvame osobné údaje jej štatutárneho zástupcu a prípadných kontaktných osôb za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia zmluvy či poskytovania služieb a s tým súvisiacej komunikácie. Tieto údaje nám na uvedený účel poskytne sám dodávateľ, zmluvný alebo potencionálny partner. V záujme podpory športovej aktivity a zdravého životného štýlu môžeme osloviť našich potencionálnych partnerov na základe verejne dostupných údajov z verejných registrov.

g) Organizovanie podujatí

Pri organizovaní našich podujatí môžeme na účely propagácie našej spoločnosti vyhotovovať aj obrazové či obrazovo-zvukové záznamy, na ktorých môžete byť zachytený. Tieto následne môžu byť použité a zverejnené v našich propagačných materiáloch, interných médiách, či externe napr. na sociálnych sieťach a webových stránkach našej spoločnosti. V prípade, že nechcete byť zachytený na takýchto záznamoch, odporúčame Vám nezúčastniť sa fotografovania. V prípade, že sa daného podujatia zúčastníte, priestor, v ktorom bude dochádzať k vyhotovovaniu obrazových alebo obrazovo-zvukových záznamov bude náležite označený.

h) Výkon práv dotknutej osoby

Ochrana osobných údajov dotknutých osôb je pre nás nesmierne dôležitá. Za účelom plnenia našich zákonných povinností podľa GDPR či Zákona, bližšie popísaných v časti 5. s názvom „Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi“ týchto pravidiel, preto spracúvame osobné údaje potrebné pre vybavenie požiadaviek dotknutých osôb na uplatnenie ich práv, najmä v rámci evidencie žiadostí a žiadateľov o uplatnenie práv dotknutej osoby.

4. Ako údaje používame

Osobné údaje našich užívateľov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe súhlasu užívateľa udeleného spoločnosti iWATT s.r.o. na účel bližšie uvedený v samotnom znení súhlasu. Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel.

Osobné údaje užívateľov, s výnimkou nutných osobných údajov určených na identifikáciu víťazov v rámci rôznych súťaží, nezverejňujeme.

Vzhľadom na skutočnosť, že spolupracujeme so spoločnosťou, ktorá ma sídlo v Českej republike, dochádza k prenosu údajov užívateľov našej aplikácie. S touto spoločnosťou máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej sme sa my aj náš Sprostredkovateľ zaviazali prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku. Uisťujeme našich užívateľov o tom, že ich osobné údaje sú maximálne zabezpečené.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Aby sme Vás mohli informovať o najvhodnejších obchodných a marketingových ponukách, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a/alebo ktoré sme v rámci poskytovania našich službieb, alebo iným spôsobom o Vás získali, podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme. Takéto analýzy vykonávame na základe Vášho súhlasu, ktorý vyjadríte v rámci registrácie do aplikácie iWatt, alebo súhlasom s využívaním našich ďalších služieb. Dôsledkom takéhoto spracúvania pre Vás, je prispôsobenie našich ponúk čo najbližšie Vašim potrebám.

5. Ako údaje zdieľame

Osobné údaje zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:

  • a) dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú žiadosť štátnej správy,
  • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného porušenia,
  • postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných incidentov,
  • ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti, našich zákazníkov alebo verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy,
  • plnohodnotné používanie našich služieb.

Osobné údaje zdieľame aj s osobami, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich služieb a webovej lokality, alebo osobám, ktoré nám poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie našej spoločnosti (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dodávame, že predmetná kategória osôb nebude môcť Vaše osobné údaje použiť pre svoj vlastný marketing alebo marketingové aktivity akejkoľvek inej osoby odlišnej od našej spoločnosti).

5.1. Poverení sprostredkovatelia

Spolupracujeme s partnermi, ktorý nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby a zefektívňovať priamu komunikáciu s našimi užívateľmi. Osobné údaje užívateľov poskytujeme povereným sprostredkovateľom na účely spracúvania osobných údajov pre našu spoločnosť a na základe našich pokynov. Títo partneri musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli.

Našimi sprostredkovateľmi sú najmä osoby a spoločnosti, ktoré pre nás zabezpečujú marketingovú komunikáciu, doručovanie produktov, servisné služby, právne služby, marketingové aktivity, poskytovanie technických a IT služieb, a iné poradenské a konzultačné činnosti.

6. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi

Ako náš užívateľ a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete (i)elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese: osobneudaje@iwatt.sk, alebo (ii) aj písomne na korešpondenčnej adrese: iWATT s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice. Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.

Po doručení Vašej žiadosti ju vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým z dôvodu zložitosti požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. V takom prípade Vás o predĺžení lehoty i jeho zdôvodnení budeme včas informovať.

Platné právne predpisy a Nariadenie resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

a) Právo na prístup

Právo na prístup vo svojej podstate znamená, že ako Dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré nás požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. V takom prípade Vám do 1 mesiaca oznámime dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a Vaše právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

b) Právo na opravu

K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebuje, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. Môžete nás kedykoľvek požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) Právo na výmaz

Vaše osobné údaje musíme vymazať pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov.

O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) Právo podať sťažnost dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214.

f) Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenouformou kontaktu, tzn. (i) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese: osobneudaje@iwatt.sk, alebo (ii) aj písomne na korešpondenčnej adrese: iWatt s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice. Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.

7. Odkiaľ máme Vaše údaje

Osobné údaje, ktoré o užívateľoch spracúvame, získavame v prvom rade priamo od užívateľov, od našich sprostredkovateľov, ktorí ich spracúvajú v náš prospech a na základe našich pokynov, alebo od obchodných partnerov, ktorým užívateľ udelil súhlas na zdieľanie svojich osobných údajov s tretími stranami.

8. Ako dlho a kde údaje uchovávame

Osobné údaje užívateľov uchovávame po dobu udelenia súhlasu, teda maximálne po dobu 3 rokov. Pred uplynutím tejto doby budeme užívateľov kontaktovať s možnosťou predĺženia udeleného súhlasu alebo jeho prípadného odvolania.

9. Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel, alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. Na webovej stránke spoločnosti bude zverejnená len aktuálna verzia týchto pravidiel. Predchádzajúce verzie týchto pravidiel sú Vám k dispozícii k nahliadnutiu u našej zodpovednej osoby.

Tieto pravidlá sú platné od 01.11.2019.