Garmin 6S vs Apple Watch 6

Pravidlá súťaže

Späť
1. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom Súťaže s názvom „GARMIN VS. APPLE“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť:
iWatt, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 52436331
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, oddiel Sro, vložka č. 46448/V (ďalej len „Usporiadateľ"), ktorá zabezpečuje a realizuje Súťaž v prostredí platformy iWatt na adrese www.iwatt.sk alebo v mobilnej aplikácii iWatt.

Korešpondenčná adresa Usporiadateľa
iWatt, s.r.o.
Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava
info@iwatt.sk

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Partner Súťaže
Partnerom Súťaže s názvom „GARMIN VS. APPLE“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť:
Bliss Tec s.r.o.
Trnavská cesta 100
IČO: 50865153
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 129370/B (ďalej len „Partner"), ktorá zabezpečuje Výhry pre účastníkov Súťaže definované v bode 8. týchto Pravidiel Súťaže.

3. Zmluvný vzťah a zodpovednosti
Usporiadateľ má zmluvný vzťah s Partnerom vrátane povinnosti Partnera zabezpečiť Výhry pre Účastníkov Súťaže, ktoré sú definované v bode 8. týchto Pravidiel Súťaže.
Partner je povinný odmeniť účastníkov Súťaže, ktorí získali nárok na Výhru bezodkladne po nadobudnutí platnosti výsledkov Súťaže a ich oznámení podľa bodu 9. týchto Pravidiel Súťaže.
Usporiadateľ nepreberá právnu ani hmotnú zodpovednosť za Partnera Súťaže vo vzťahu k odovzdaniu Výhry Účastníkom súťaže.

4. Podmienky účasti v Súťaži
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:
• s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
• ktorá má viac ako 18 rokov,
• ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel

5. Podmienky súťaže
• Súťaže sa môže zúčastniť iba registrovaný používateľ aplikácie iWatt,
• Pre účasť na Súťaži sa musí používateľ aplikácie iWatt prihlásiť do konkrétnej Súťaže a súhlasiť s Podmienkami Súťaže a následne si vybrať jeden z tímov, v ktorom bude súťažiť o vecnú cenu,
• Zoznam tímov je nasledovný:
o Team Garmin fénix 6S,
o Team Apple Watch 6,
• Športová aktivita prepočítaná na pozitívnu energiu - iWatty, ktoré Účastník vyšportoval alebo prešiel sa pripíše na konto Účastníka iba vtedy, ak prebehne Synchronizácia aktivít z aplikácii tretích strán (Google Fit, Strava, Garmin Connect, Apple Health) alebo ak bola aktivita odmeraná priamo cez aplikáciu iWatt v časti „Moje aktivity (+) – Spustiť tracker“
• Účastníci Súťaže súhlasia s pravidlami používania aplikácie iWatt, a preto sa musia vyvarovať podvodným aktivitám, ktoré v rámci pravidiel fair-play Usporiadateľ majú právo vymazať
• Na konto Účastníka sa budú započítavať len aktivity zosynchronizované počas trvania Súťaže a to od 24.5.2021 do 6.6.2021
• Do tabuľky celkového poradia v jednotlivých tímoch sa započítavajú iWatty získané zo všetkých pohybových aktivít
• iWatty získané cez promo kódy alebo iné bonusy do výzvy nebudú započítané
• Vo virtuálnej výzve sa iWatty „nevybíjajú“, Informácie o aktivitách a iWattoch Účastníka sa budú zobrazovať v tabuľke celkového poradia Účastníkov až do konca Súťaže
• V prípade odhalenia aktivít, ktoré porušujú pravidlá výzvy alebo používania aplikácie iWatt si prevádzkovateľ aplikácie vyhradzuje právo vymazať Účastníkovi získané iWatty alebo zrušiť jeho účet na aplikácii iWatt.

6. Trvanie a miesto súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 24.5. 2021 0:00 do 6.6. 2021 do 23:59.
Miesto vykonávaných pohybových aktivít, ktoré sú kľúčové a sú zároveň hlavným princípom súťaže nie sú obmedzené na žiaden štát alebo kontinent.

7. Žrebovanie
Žrebovanie súťaže bude prebiehať v tretí deň po ukončení súťaže a jeho výsledky budú uverejnené podľa bodu 8. týchto Obchodných podmienok.

7.1 Princíp žrebovania
Z každého tímu ( Team Garmin fénix 6S a Team Apple Watch 6), v ktorom sa rozhodol Účastník dobrovoľne súťažiť o vecnú cenu sa zaradí do žrebovania prvých 25 Účastníkov s najväčším počtom vygenerovaných iWattov, zoradených zostupne zo všetkých zapojených Účastníkov do príslušného tímu podľa počtu získaných iWttov počas doby trvania Súťaže.

8. Výhra
Usporiadateľ v Súťaži určí poradie, respektíve zabezpečí spravodlivé Žrebovanie, Partner odovzdá výhry, ktoré sú závislé na výsledku žrebovania podľa bodu 7. týchto Obchodných podmienok. Vecné výhry sú nasledovné:
1. Pre zapojeného používateľa, ktorý bude vyžrebovaný z tímu „Team Garmin fénix 6S“
a. Garmin fénix 6S
2. Pre zapojeného používateľa, ktorý bude vyžrebovaný z tímu „Team Apple Watch 6“
a. Apple Watch 6
Usporiadateľ spolu odovzdá 2 výhry – vecné ceny.
Ďalej, každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže bez ohľadu na výsledok žrebovania získa Zľavový kupón vo výške 15% na nákup u Partnera v internetovom obchode na webovej adrese https://www.abczone.sk, ktorý bude každému zapojenému Účastníkovi odoslaný na konci Súťaže.
Zľavový kupón je možné použiť výlučne na tovary z kategórie „Sport zone“, ktorá sa nachádza na webovej adrese: https://www.abczone.sk/kategoria/sport-zone
Ceny podľa týchto Pravidiel poskytuje, zabezpečuje a odovzdáva Partner Súťaže na základe výsledkov Žrebovania, na pokyn Usporiadateľa.

9. Oznámenie výhry
Výherca – zapojený Účastník, ktorý na základe spravodlivého žrebovania sa stane výhercom vecnej ceny v každom jednom tíme bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom emailu na emailovú adresu, pod ktorou je Účastník zaregistrovaný v aplikácii iWatt.
Ďalej, Účastníci budú informovaní o výhre prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Instagram a to verejnou formou typu príspevok, feed, story alebo iným verejným spôsobom, ktorý umožňujú sociálna sieť Facebook a Instagram

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať a dohodnúť sa na prevzatí výhry do 14 dní od vyhlásenia výsledkov, respektíve ukončenia Súťaže, používateľ stráca nárok na odmenu vyplývajúci z týchto Pravidiel Súťaže.

Partner Súťaže sa zaväzuje v prípade odovzdania fyzickej výhry odoslať výhru v rámci Slovenskej republiky. Žiadosť o doručenie do ostatných krajín je za potreby vopred konzultovať s Usporiadateľom prostredníctvom email komunikácie na adresu info@iwatt.sk a je na rozhodnutí Partnera súťaže, či danej žiadosti vyhovie.

Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od ukončenia Súťaže.

10. Osobné údaje
Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, prípadne priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže ale aj po nasledujúcu dobu, ktorá je nevyhnutná k plynulému chodu aplikácie iWatt. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na Korešpondenčnú adresu Usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ, Partner alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom alebo samotným účastníkom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním výhry pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

11. Dane
Usporiadateľ ani Partner nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Hodnota výhry:
o Garmin fénix 6S = 543€
o Apple Watch 6 = 460€
Výherca je povinný pri zdanení Výhry postupovať v zmysle príslušných zákonov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

12. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.
Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke Súťaže.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Košiciach dňa 19.5.2021
iWatt, s.r.o.

Stiahni si appku iWatt a vymeň v nej svoj pohyb za pomoc športovým klubom alebo super výhody pre seba!

Stiahnuť na App Store Stiahnuť na Google Play